Bosanski/hrvatski/srpski jezik

Bosniska/Kroatiska/Serbiska

Nacionalna biblioteka

Kungliga biblioteket, KB, [Švedska skraćenica za ovu biblioteku, primj. prev.] je nacionalna biblioteka Švedske. To znači da je KB zadužena za sakupljanje i očuvanje svega što se u Švedskoj odštampa. Sve od 1661. godine svi izdavači štampanog materijala moraju u PB poslati jedan tzv. obavezni primjerak svega što se odštampa.

Švedska zbirka se sastoji od materijala koji je sakupljen kroz sva vremena. Tu se nalaze knjige, novine, afiši, karte, razglednice, note, reklame, katalozi, izvještaji o djelatnosti i dr. Granice za to šta se sakuplja postepeno se proširuju.

Zbirke KB-e su za sve ljude, ali posjetioci su prvenstveno studenti, nastavnici i istraživači. Ova švedska zbirka se ne može pozajmiti da se ponese kući, nego se knjige i drugi pisani materijal moraju čitati u nekoj od naših čitaonica. Sve knjige stoje u skladištu knjiga i moraju se odatle naručiti.

Istraživačka biblioteka

KB je takođe jedna od vodećih humanističkih istraživačkih biblioteka u Europi. Zato ova biblioteka nabavlja aktuelnu inostranu istraživačku literaturu, između ostalog iz oblasti arheologije, istorije, nauke o književnosti i nauke o umjetnosti

Državna ustanova

Kao državna ustanova Kraljevska biblioteka je zadužena za koordinaciju i razvoj pribavljanja informacija za više obrazovanje i za istraživanje. KB je takođe na nacionalnom nivou odgovorna za vođenje i razvitak nacionalnog kataloga biblioteka, LIBRIS-a, koji je dostupan preko Interneta i koji sadrži preko pet miliona naziva djela u 300 švedskih biblioteka.

Posjeta KB-i

Ova biblioteka je otvorena za svakoga. Onaj ko je navršio 18 godina života i posjeduje važeću legitimaciju može da pozajmljuje iz naših zbirki. Osobe mlađe od 18 godina mogu da traže u Bazi podataka KB-e, referentnoj literaturi te čitati mikrofilmovane dnevne novine i časopise.
Za osobe koje nisu zavedene u matičnu evidenciju u Švedskoj ili nemaju švedski matični broj
važe posebna pravila.

Senast uppdaterad: 2007-08-14

Sveriges nationalbibliotek