Folkbibliotek

Kungl. biblioteket har i uppdrag att ha en nationell överblick över det allmänna biblioteksväsendet och främja samverkan och utveckling inom området.

Biblioteket i Haninge kulturhus. Foto Vera Ahlström
Biblioteket i Haninge kulturhus.

Här kan du se en film om folkbibliotek som tagits fram i arbetet med den nationella biblioteksstrategin.

Bibliotek i det allmänna biblioteksväsendet ska

- verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.

- främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt.

- ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att de ska kunna ta del av information.

- ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska, bland annat genom att erbjuda litteratur på
 
1. de nationella minoritetsspråken,
2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska, och
3. lättläst svenska.

Varje kommun ska ha folkbibliotek

Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov. Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet. Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur. Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.

Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov och förutsättningar.

På folkbiblioteken ska allmänheten avgiftsfritt få låna eller på annat sätt få tillgång till litteratur under en viss tid oavsett publiceringsform.

Folkbiblioteken har inte i grunden ett bevarande uppdrag. Det kan många gånger vara lika viktigt för dem att kunna erbjuda det senaste som har producerats.

Folkbiblioteksstatistik

KB ska ha en nationell överblick över och främja samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet. I det uppdraget ingår bland annat ansvar för Sveriges officiella folkbiblioteksstatistik. Här hittar du alla länkar till biblioteksstatistiken.

Två skrifter som kopplar till den nya bibliotekslagen

KB och de regionala biblioteksverksamheterna har i samarbete producerat två skrifter som är tänkta som ett stöd för kommunal biblioteksverksamhet Biblioteksplan 2.0 och Nyckeltal 1.0. Arbete har gjorts i den kvalitetsdialog som de regionala biblioteksverksamheterna och KB har.

Rapporter om biblioteksplanerna

I KB:s instruktion står att KB särskilt ska ansvara för ..."den uppföljning som myndigheten ska göra tillsammans med de regionala biblioteksverksamheterna och kommunerna av hur de biblioteksplaner som kommuner och landsting antar i enlighet med bibliotekslagen (2013:801) har utformats och hur de används".

KB har inom ramen för uppdraget skrivit flera rapporter om biblioteksplanerna i Sverige, se KB:s rapportgalleri.

Det finns också ett länkgalleri som i första hand visar kommunernas biblioteksplaner. Aktuell information om det fortsatta arbetet kring planerna som KB gör tillsammans med de regionala biblioteksverksamheterna finns på KB:s informationssidor om biblioteksstatistik och biblioteksplaner.

Senast uppdaterad: 2017-03-08
Innehållsansvar: Anna Lundén, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek