Specialbibliotek

Kungl. biblioteket har i uppdrag att ha nationell överblick över och främja samverkan och utveckling inom det allmänna biblioteksväsendet, inklusive specialbiblioteken.

Tidningar. Foto: Jens Gustavsson, KB
Tidningar

Det innebär att Kungl. biblioteket ska följa utvecklingen inom specialbiblioteken på en nationell nivå. I uppdraget ingår bland annat ansvar för Sveriges officiella biblioteksstatistik.

Specialbiblioteken är speciella

Specialbiblioteken är en del av landets forskningsbibliotek och de har uppgifter av vitt skilda slag. Många gånger har de ett uppdrag att tillhandahålla och bevara alla medier inom sitt specialområde.

Specialbiblioteken är ofta knutna till myndigheter, arkiv eller museer. Det finns ett 50-tal specialbibliotek i Sverige. De specialbibliotek som är offentligt finansierade, har minst 20 timmars bemanning per vecka och är tillgängliga för allmänheten ingår i Sveriges officiella biblioteksstatistik.

KB vill öka kunskapen om specialbiblioteken och belysa aktuella frågor med anknytning till specialbiblioteken. Uppdraget är en del i KB:s uppgift att analysera forskningsbibliotekens utveckling i landet.

Kartläggning av specialbiblioteken

KB fortsätter kartläggningen av specialbibliotek i Sverige. De humanistiska specialbiblioteken kartlades 2010 och under 2012 gjordes en kartläggning av stiftsbiblioteken

Projekt

Under 2011 genomförde Nordiska museets bibliotek ett projekt för att belysa en aktuell fråga för specialbiblioteken. Projektet heter Nya tillgängliga vägar - om specialbibliotekens e-behov, och utreder specialbibliotekens behov av elektronisk publicering.

 Exempel på specialbibliotek i Sverige:

 • Ajtte, svenskt fjäll- och samem. Biblioteket
 • Arbetarrörelsens arkiv och bibl.
 • Arbetslivsbiblioteket, nedlagt 2007 media överflyttade
 • Arkitekturmuseets bibliotek
 • Armémuseum. Biblioteket
 • CAN:s bibliotek
 • Havs- och vattenmyndigheten. Biblioteket
 • FMV Bibliotek
 • Hjälpmedelsinstitutets bibliotek
 • Judiska biblioteket
 • Konstbiblioteket/Nationalm. & Moderna M.
 • Kungl. akademien för de fria konsterna. Biblioteket
 • Kungl. skogs- och lantbruksakademien. Biblioteket
 • Kungl. vetenskapsakad., centr. för vetenskapshist.
 • Livrustkammarens biblioteket
 • Livsmedelverkets bibliotek
 • Läkemedelsverkets bibliotek
 • Naturhistoriska riksmuseet Forskningsavdelningsbibl.
 • Naturvårdsverkets biblioteket
 • Nordiska Afrikainstitutets bibliotek
 • Nordiska museets bibliotek
 • Patent och registreringsverkets bibliotek
 • Riksantikvarieämbetet - Vitterhetsakademiens bibliotek
 • Riksarkivets bibliotek, inklusive Krigsarkivets samt Landsarkivens bibliotek
 • Riksdagsbiblioteket
 • SIPRI Library and Documentation Department
 • Statens geotekniska institut, biblioteket
 • Statens maritima museer. Biblioteken
 • Statens Museer för Världskultur. bibl.
 • Musik- och teaterbiblioteket (sammanslaget 2010)
 • Statens strålskyddsinstitut, flyttat till Strålsäkerhetsmyndigheten
 • Statistiska centralbyråns bibliotek
 • Svenska barnboksinstitutets bibliotek
 • Svenska emigrantinstitutet. Bibliotek
 • Svenska filminstitutets bibliotek
 • Sveriges geologiska undersökning. Biblioteket
 • Sveriges Teatermuseum. Biblioteket, sammanslaget till Musik- och teaterbiblioteket
 • Tekniska museet, Biblioteket
 • Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. Biblioteket
 • Utrikespolitiska institutets bibl. se Anna Lindh
 • VTI Statens väg- och transportforskningsinstitut. BIC
Senast uppdaterad: 2017-03-08
Innehållsansvar: Anna Lundén, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Kontaktperson för specialbiblioteken på KB: 

Christine Wallén
fornamn.efternamn@kb.se
Tel: 010-709 36 29

Sveriges nationalbibliotek