Forskarrådet

Forskarrådets uppgift är att fånga upp aktuella och framtida forskningsrelaterade frågor och problemställningar med beröringspunkter för KB. Frågor som lyfts kan sedan ligga till grund för vidare beslut och prioriteringar i KB:s verksamhet.

 

För att stärka KB som forskningsbibliotek och för att utveckla kontakterna med forskarsamhället har KB ett forskarråd. Rådets uppgift är att fånga upp aktuella forskningsrelaterade frågor och problemställningar med beröringspunkter för KB. Det arbetet kan sedan ligga till grund för vidare beslut och prioriteringar i KB:s verksamhet.

Gruppen ska även vara referensgrupp i nationella utvecklingsprojekt som har forskare som primär målgrupp och ge råd om hur KB ska öka kunskapen om samlingarna exempelvis genom publicering och olika evenemang.

Följande ledamöter har utsetts för den kommande treårsperioden:

 • Professor Elisabeth Elgán, ordförande, Historiska institutionen, Stockholms universitet (ordförande, utsedd 2014)
 • Docent Anders Burman, Institutionen för historia och samtidsstudier, Södertörns högskola (utsedd 2018)
 • Docent Ulrika Dahl, Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet (utsedd 2018)
 • Professor Anna Dahlgren, Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet (utsedd 2016)
 • Fil.dr Moa Ekbom, Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs universitet (utsedd 2018)
 • Fil.dr Rasmus Fleischer, Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms universitet (utsedd 2014)
 • Professor Ylva Hasselberg, Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet (utsedd 2014)
 • Professor Anja Hirdman, Institutionen för mediestudier, Stockholms universitet (utsedd 2014)
 • Docent Ola W. Jensen, Riksantikvarieämbetet (utsedd 2014)
 • Fil.dr Åsa Jernudd, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Örebro universitet (utsedd 2018)
 • Docent Marie Lennersand, Riksarkivet (utsedd 2014)
 • Fil.dr Gustaf Nelhans, Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås (utsedd 2018)
 • Docent Kenneth Nyberg, Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet (utsedd 2018)
 • Professor Mekonnen Tesfahuney, Institutionen för geografi, medier och kommunikation, Karlstads universitet (utsedd 2018)
 • Lars Ilshammar, bitr. riksbibliotekarie, KB, adj.
 • Johannes Rudberg, enhetschef, KB, adj.

Bakgrund

Enligt riksbibliotekariens beslut har rådet i uppdrag att

 • ge råd och följa upp ansökningar kring forskningsrelaterade projekt som KB medverkar i
 • ge råd och följa upp i vilka externa samarbeten kring forskningsrelaterade frågor KB ska medverka
 • vara referensgrupp i nationella utvecklingsprojekt som har forskare som primär målgrupp
 • ge råd om hur KB ska öka kunskapen om samlingarna exempelvis genom publicering och olika evenemang
 • fånga upp forskningsrelaterade utvecklingsfrågor och framtida behov.

 

För mer information kontakta Jonas Nordin:

fornamn.efternamn@kb.se

010-709 31 56

Senast uppdaterad: 2019-02-04
Innehållsansvar: Jonas Nordin, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Kommande möten:

 

Minnesanteckningar:

 2018-12-14

 2018-10-12

 2018-05-31

 2017-02-22

 2016-02-09

  2016-06-02

 

Sveriges nationalbibliotek