Metadata

Med metadata avser vi strukturerad information som beskriver, förklarar, lokaliserar eller på annat sätt underlättar åtkomst, användning eller administration av informationsresurser. Metadata kallas ofta data om data eller information om information.

Termen metadata används på olika sätt i olika sammanhang. I dagens digitala samhälle är det maskinerna som använder och läser metadata för att  kunna tolka, söka och sortera information. På bibliotek brukar termen metadata dessutom innefattta ett formellt "schema" för att beskriva  informationsobjekt av olika slag. Bibliotekens metadata kan utgöras av till exempel poster i en databas, en klassifikation, en auktoriserad namnform eller en kodad digital text.

Metadata skrivs alltid enligt en bestämd syntax ( t.ex. xml, rdf, turtle). Den består av semantiska enheter (t.ex. dataelement och attribut) med definierade betydelser, helst hämtade från ordlistor och annan auktoriserad data. Därtill kommer olika regler (t. ex. katalogiseringsregler eller regler för hur man skriver xml).

Det finns en stor mängd standarder på metadataområdet. Gemensamt för dessa är att de innehåller en uppsättning semantiska enheter och mer eller mindre utförliga regler för hur dessa får användas. En standard kan också vara bunden till en specifik syntax men behöver inte vara det.

Metadata brukar ofta delas in i beskrivande metadata som används för att hitta, identifiera och förstå en resurs; administrativa metadata för att hantera information om hur resursen skapades, får användas eller ska bevaras (omfattar tekniska metadata och bevarandemetadata); samt strukturella metadata som används för att  förklara relationerna mellan t.ex. flera filer som tillsammans utgör en digital resurs. Man brukar ibland också tala om användargenererade  metadata som samlas in från (eller handlar om) användarna själva (t.ex. användarnas anteckningar, antalet sökningar på en viss resurs)

Samordning av metadatafrågor på Kungliga biblioteket sker dels genom Enheten för metadata och systemstöd (Avdelningen för informationssystem), dels genom möten/arbeten i olika konstellationer på tvärs genom organisationen samt i kontakter med externa parter, nationellt och internationellt.

 

Senast uppdaterad: 2017-10-11
Innehållsansvar: Miriam Björkhem, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

 

Kontakt: Miriam Björkhem, Metadata och systemstöd.
E-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek