Samordning av öppen tillgång till vetenskapliga publikationer

OBS! KB arbetar för närvarande med att ta fram en ny webbplats för biblioteksmyndigheten. Under pågående arbete uppdateras inte denna sida om öppen tillgång/open access. Besök www.openaccess.se för aktuell information bl.a. om det nationella samordningsuppdraget för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer.

 

Samordningsuppdrag

Kungliga biblioteket (KB) har sedan 2006 arbetat med att främja öppen tillgång till vetenskapliga resultat, som i korthet innebär att forskningsresultat återfinns på internet och kan läsas av alla utan kostnad, samt att materialet är fritt att återanvända.

Från och med 2017 har KB ett regeringsuppdrag att samordna arbetet för öppen tillgång till vetenskapliga  publikationer.

“Kungl. biblioteket ska samordna arbetet med införande av principer för att främja publicering av vetenskapliga publikationer med öppen tillgång (open access). I arbetet ska principerna för publicering med öppen tillgång utformas så att de beaktar principen att forskningsresultat får fritt publiceras i enlighet med 1 kap. § 6 högskolelagen (1992:1434). Vid genomförandet av uppdraget ska Kungl. biblioteket samråda med Vetenskapsrådet.” (Ur KB:s regleringsbrev 2017)

Inom KB:s samverkansplattform "Forum för nationell bibliotekssamverkan och utveckling" har en grupp för öppen tillgång tillsats. Gruppens uppgift är att stödja KB som samordnande myndighet för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer med fokus på att bidra i arbetet med de olika utredningarna. 

10 oktober - 31 oktober 2018 arrangerade KB ett öppet webbforum för det utredningsarbete om öppen tillgång som genomförs inom ramen för det nationella samordningsuppdraget. Läs mer här.

Kontakt

Beate Eellend, Fil dr., Samordnare
E-post: beate.eellend[at]kb.se
Tfn: 010-709 36 40

Camilla Hertil Lindelöw, Handläggare
E-post: camilla.lindelow[at]kb.se

Camilla Smith, Handläggare
E-post: camilla.smith[at]kb.se

Twitter@OpenAccess_se

Blogg:    OpenAccess.se

E-post:   openaccess@kb.se

Utredningar 2017–2019

I Vetenskapsrådets "Förslag till nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information" från 2015 identifieras en rad hinder för en omställning till ett öppet tillgängligt publiceringssystem. Utifrån förslaget initierar och samordnar KB följande utredningar:

  • Meriterings- och medelstilldelningssystemet kontra incitament för öppen tillgång
  • Finansiering av omställningen från ett prenumerationsbaserat till ett öppet tillgängligt publiceringssystem
  • Öppen tillgång till böcker
  • Ekonomiskt och tekniskt stöd till tidskrifter som publicerar med öppen tillgång
  • Uppföljning av krav på öppen tillgång
I utredningsgrupperna kopplade till dessa utredningar deltar representanter från forskningsfinansiärer, forskarsamhället, lärosätena genom SUHF samt KB