Biblioteksplaner och dess uppföljning

Kommuner och landsting ska enligt bibliotekslagen anta biblioteksplaner. Kungl. biblioteket (KB) tillsammans med den regionala biblioteksverksamheten och kommunerna arbetar med att följa upp hur planerna har utformats och hur de används.

Från 2014 har KB en ny instruktion från regeringen. I instruktionen står nu att KB särskilt ska ansvara för...”den uppföljning som myndigheten ska göra tillsammans med de regionala biblioteksverksamheterna och kommunerna av hur de biblioteksplaner som kommuner och landsting antar i enlighet med bibliotekslagen (2013:801) har utformats och hur de används”.

Regleras i bibliotekslagen

I den nya bibliotekslagen står bland annat följande:

17 § Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.

18 § Den myndighet som regeringen bestämmer ska ha en nationell överblick över och främja samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet.

Myndigheten ska tillsammans med de regionala biblioteksverksamheterna och kommunerna följa upp hur de biblioteksplaner som antagits har utformats och hur de används.

Senast uppdaterad: 2019-02-04
Innehållsansvar: Elisabet Rundqvist, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterade länkar

Bibliotekslag (2013:801), SFS 2013:801

 

Regeringens proposition 2012/13:147, ny bibliotekslag

 

Kontaktperson:
Elisabet Rundqvist
010-709 39 31
e-post: förnamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek