Utredningar & rapporter

2019

 Folk- och skolbibliotekens medieförsörjning 2018 (KB)

2018

 Samlingsbyggandet på svenska forskningsbibliotek (KB)

 Datalabb på KB. En förstudie (KB)

 Digitalisering av audiovisuella samlingar. Förslag på hur ökad samverkan kan effektivisera digitalisering av audiovisuellt material inom ABM-området (KB och Svenska Filminstitutet)

 Fler ska använda mer 2018 (KB)

 Digitalt först med användaren i fokus - mobiliseringsfas januari-augusti 2018 (KB)

 Bibliotek 2017 (KB)

 Nyckeltal 2.0 (KB)

 Världen där utanför - Bibliotekariens roll som omvärldsbevakare och analytiker (KB)

 Framtida förvärv 2018 (KB)

 Biblioteken och de nationella minoritetsspråken (KB)

2017

 Mångspråkskatalogisering 2017  (KB)

 Migration och språklig mångfald - bibliotekens roll i det flerspråkiga samhället (KB)

 Bibliotek 2016  (KB)

2016

  Behövs nationalbibliografin? Internationell utblick och förslag till förändrat arbetssätt Christine Wallén (KB)

  Skolbibliotek som pedagogisk resurs 2016 Cecilia Ranemo (KB)

  Bibliotek 2015 Cecilia Ranemo (KB)

  Öppettider på folkbiblioteken 2016 Cecilia Ranemo (KB)

2015

  Skolbiblioteken i biblioteksplanerna 2015  Cecilia Ranemo (KB)

  Biblioteksplanernas aktualitet 2015  Cecilia Ranemo (KB)

  Bibliotek 2014  Cecilia Ranemo (KB)

  Försöksverksamhet med att tillgängliggöra e-böcker via LIBRIS. Slutrapport Kungl. biblioteket Gunnel Stjernvall (KB)


 Skola+bibliotek=skolbibliotek - att jobba med mångspråkighet i skolbiblioteket  Elin Lucassi (KB)

2014


 Från inflytandestruktur till samverkansstruktur - en rapport om KB:s inflytandestruktur 237-KB 229-2014, Peter Almerud (extern utredare)

 Skola+bibliotek=skolbibliotek - Formaliserat samarbete mellan skola och folkbibliotek Elin Lucassi (KB)

 En samlad biblioteksstatistik, Cecilia Ranemo (KB)

 Hinder för biblioteksplaner 2014, Cecilia Ranemo (KB)

 Bibliotek 2013, Sveriges officiella biblioteksstatistik, Cecilia Ranemo (KB)

 Libris för folkbiblioteken - samarbete i en nationell katalog. KB, 2014

 E-resursers påverkan på universitets- och högskolebiblioteken, Christine Wallén (KB)

pdf Erfarenheter av medlemskap i Open Researcher & Contributor ID (ORCID) Jonas Gilbert (Open Access-programmet, ansvarig handläggare Ulf Kronman)

pdf OA-publicering vid svenska lärosäten - en kartläggning av året 2011 Tomas Lundén (Open Access-programmet, ansvarig handläggare Ulf Kronman)

2013

 Regional biblioteksverksamhet, Cecilia Ranemo

 Biblioteksplan 2.0, Cecilia Ranemo (KB) m.fl.

 Nyckeltal 1.0, Cecilia Ranemo (KB), Elisabet Ahlqvist (KB) m.fl.

 Rapport fjärrlån och e-böcker 2013 forskningsbibliotek, Cecilia Ranemo m.fl. se rapporten

 Med siktet inställt på kurslitteratur, Elisabet Ahlqvist (KB) 2013

 En rörig tillvaro som berör Elin Lucassi (KB) och Malin Gillberg (Malmö Stadsbibliotek), 2013

 Folkbibliotekens e-förvärv 2012-2013, Cecilia Ranemo
   Tabeller i xls-format med resultat per kommun

 Bibliotek 2012, Sveriges officiella biblioteksstatistik, Cecilia Ranemo

 Sammanhållet nationellt system för distribution av e-böcker till bibliotek
E-bok Sammanhållet nationellt system för distribution av e-böcker till bibliotek (epub)

pdf Författaridentifikatorer och publiceringsdatabaser - scenarier och utvecklingsmöjligheter, Bodil Gustavsson (Open Access-programmet, ansvarig handläggare Ulf Kronman)

Towards Quality-Controlled OA Monographs in Sweden: Exploring the Possibilities for a Consortium-based Approach, David Lawrence  (Open Access-programmet, ansvarig handläggare Ulf Kronman)

pdf Kvalitet, enhetlighet och täckning: granskning av lokala publikationsdatabaser, David Scheutz  (Open Access-programmet, ansvarig handläggare Ulf Kronman), oktober 2013

2012

KB Kartläggning av stiftsbiblioteken 12112, Christine Wallén, 2012-11-29

Utredning kommunala bibliotek, Mats Niklasson, 2012-12-07

Barnen i planerna 2012, folkbibliotek, biblioteksplaner, Cecilia Ranemo

Vad är ett sjukhusbibliotek? Utredning och förslag rörande sjukhusbibliotekens verksamhet, Barbro Thomas, 2012

Skolbibliotek 2012, Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik, Cecilia Ranemo

Bibliotek 2011, Sveriges officella biblioteksstatistik, folkbibliotek, forskningsbibliotek, specialbibliotek, sjukhusbibliotek, Cecilia Ranemo

Bibliotekens planer 2012, folk- och länsbibliotekens planer för verksamheterna, Cecilia Ranemo

Libris på värmlandsbiblioteken - en förstudie. Ingalill Walander Olsson, Birgitta Sparre, Berit Wester. Region Värmland, maj 2012

Målgrupper och behov. Det digitala biblioteket. Studie om KB/Libris målgrupper och behov, 2012-06-25

Förstudie: Electronic Resource Managament System (ERMS) Gunilla Wiberg, 2012

Knowledge Base and Link Resolver Study: General Findings. Marshall Breeding, May 2012

Dewey för folk- och skolbibliotek – vad behöver göras? Harriet Aagaard, 2012

pdf Vidareutveckling av parallellpublicering - automatisk uppslagstjänst och versionshantering i öppna arkiv, Aina Svensson (Open Access-programmet, ansvarig handläggare Ulf Kronman)

pdf Parallellpublicering av konferensartiklar - principer, tillämpningar och tillgänglighet i svenska publiceringsdatabaser, Peter Linde (Open Access-programmet, ansvarig handläggare Ulf Kronman)

OA-publicerade domänmodeller avseende vetenskaplig publicering och gruppstruktur: delprojekt II Domänmodellering av rättigheter och bivillkor vid parallellpublicering av vetenskapliga artiklar, Erik Sandewall  (Open Access-programmet, ansvarig handläggare Ulf Kronman):

2011

Centraler i ett nytt bibliotekslandskap. Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag. Jan Holmquist, jaho KULTUR. (november 2011) 

Upphovsrätt i en ny publiceringsmiljö, Ingegerd Rabow (Open Access-programmet, ansvarig handläggare Jan Hagerlid)

E-boksutredningen Göran Konstenius, Christine Lindmark, Marja Haapalainen 2011.

Inför upphandling av länkserver - en konsekvensanalys. Marja Haapalainen, Cecilia Heyman, Anna Lundén, Eva Sejmyr, Katarina Standár. 2011.

Lätt att hitta - lätt att låna. KB:s slutsatser och förslag till åtgärder utifrån utredning och remissyttranden. (september 2011)

Lätt att hitta - lätt att låna. Sammanställning av remissvar på utredningen av bibliotekens fjärrlån. Del 1: Sammanfattning. Elisabeth Ahlqvist, KB. 2010/2011.

Lätt att hitta - lätt att låna. Sammanställning av remissvar på utredningen bibliotekens fjärrlån. Del 2: Ställningstaganden/Frågor i webbenkäten. Elisabeth Ahlqvist, KB. 2010/2011. (Utredningen)

Folkpost på tre sekunder! En plan med sikte mot en nationell katalog. Kungl. biblioteket, dnr 241-KB 761-2011 (juni 2011)

pdf Open Educational Resources (OER) - en resurs för lärande, Alastair Creelman (Open Access-programmet, ansvarig handläggare Jan Hagerlid) (juni 2011)

pdf Forskningsdata inom humanistiska och konstnärliga vetenskaper – open access? Urban Andersson (Open Acces-programmet, ansvarig handläggare Jan Hagerlid) (april 2011)

LIBRIS som mobilapplikation. Per Sunesson, examensarbete vid KTH Computer Science and Communication (mars 2011)

Infrastructure first! E-books in Sweden, Anders Söderbäck, Serials, 2011, 24(1), 38-42, Artikel (för fulltext: välj "entire document" till höger på sidan)

Läsa artiklar i artikeldatabaser med kompensatoriska hjälpmedel. Tor Ghai, Talboks- och punktskriftsbiblioteket (februari 2011)

pdf Modell för ökad användning av öppna digitala lärresurser, Anita Eklöf (Open Access-programmet, ansvarig handläggare Jan Hagerlid) (februari 2011)

pdf De öppna arkivens betydelse i den vetenskapliga kommunikationen, Urban Ericsson (Open Access-programmet, ansvarig handläggare Jan Hagerlid) (januari 2011)

2010

pdf Inventering av fördelar och nackdelar med Open Access för biomedicinska tidskrifter, Agneta Andersson (Open Access-programmet, ansvarig handläggare Jan Hagerlid)

pdf Komplexa digitala objekt i öppna arkiv inom det konstnärliga forskningsområdet, Stefan Andersson (Open Access-programmet, ansvarig handläggare Jan Hagerlid) (december 2010)

pdf Kravspecifikation för ärendet "Samlad ingång till och redovisning av svensk vetenskaplig publicering" KB Dnr G00335/2007, Stefan Andersson (Open Access-programmet, ansvarig handläggare Jan Hagerlid) (november 2010)

Långsiktig uppföljning av Samsök. Rapport och beslutsunderlag till Nationella referensgruppen, Ulrika Domellöf Mattson, Daniel Forsman, Marja Haapalainen, Linda Lindström, Peter Nilén, Anders Söderbäck. (november 2010)

pdf Aiding Scientific Journals Towards Open Access Publishing, Jörgen Eriksson och Elisabeth Stålesjö (Open Access-programmet, ansvarig handläggare Jan Hagerlid) (oktober 2010)

pdf Retrodigitalisering av nutida svårtillgänglig svenskpublicerad HumSam-forskning, Jan Nilsson (Open Access-programmet, ansvarig handläggare Jan Hagerlid) (oktober 2010)

Humanistiska specialbibliotek. Rapport från en kartläggning av 31 bibliotek utanför högskolan. Rapport. Kerstin Assarsson Rizzi. (augusti 2010).

pdf Nationell databrunn - möjligheter, utmaningar och behov. Förstudie vid Enheten för LIBRIS-systemen och databaslicenser, Marja Haapalainen, Christer Larsson, Henrik Lindström, Anders Söderbäck. (maj 2010)

Plan för utvidgat uppdrag inom biblioteksväsendet. Kungl. biblioteket, Sveriges nationalbibliotek. Barbro Thomas (april, 2010).

pdf Open Access till forskningen bakom Nobelprisen – ett pilotprojekt, Jörgen Eriksson (Open Access-programmet, ansvarig handläggare Jan Hagerlid) (februari 2010)

Best Practices Guide to Open Access Journals Publishing, Caroline Sutton (Open Access-programmet, ansvarig handläggare Jan Hagerlid)

Forskarmöten om OA, Peter Linde (Open Access-programmet, ansvarig handläggare Jan Hagerlid)

pdf Open Access för humanister och rättsvetare. En kartläggning av Open Access-publikationer och attityder i Norden, Gunilla Wiklund (Open Access-programmet, ansvarig handläggare Jan Hagerlid) (januari 2010)

Tidskriftsinformation till forskare Journal Info 2.0, Jörgen Eriksson (Open Access-programmet, ansvarig handläggare Jan Hagerlid)

Lärobjekt i öppna arkiv – nya krav och spännande kopplingar, Viktoria Hörnlund (Open Access-programmet, ansvarig handläggare Jan Hagerlid)

Lätt att hitta- lätt att låna. En utredning om bibliotekens fjärrlån. Annette Johansson, AnnJo Konsulteri, Nils G Storhagen, New Logistics Institute AB (januari 2010)

2009

Översyn av Samsök. Margareta Nelke. Rapport. (december 2009)

Utvärdering av Fråga Biblioteket. Viveca Nyström. Rapport. Bilaga 2: Scenarioplanering. (augusti 2009)

OER i öppna digitala arkiv, Jessica Lindholm (Open Access-programmet, ansvarig handläggare Jan Hagerlid)

pdf Modell för att hantera komplexa digitala objekt i öppna arkiv – med utgångspunkt i konst och design, Karin Süld (Open Access-programmet, ansvarig handläggare Jan Hagerlid) (april 2009)

Parallellpublicering av vetenskapliga artiklar (PAVA), Peter Linde (Open Access-programmet, ansvarig handläggare Jan Hagerlid) (april 2009)

Development of Public Library Performance in Laos and Vietnam. Final report. Barbro Thomas (mars 2009)

pdf Citeringsmönster i Open Access-tidskrifter, Fredrik Åström (Open Access-programmet, ansvarig handläggare Jan Hagerlid) (februari 2009)

Directory of Open Access Journals (DOAJ.org), Lotte Jörgensen (Open Access-programmet, ansvarig handläggare Jan Hagerlid) (januari 2009)

2008

pdf Open Access och informationsförsörjningen i privata företag, Helena Stjernberg (Open Access-programmet, ansvarig handläggare Jan Hagerlid) (december 2008)

Rätt bok eller rätt bibliotek? Förstudie. Annette Johansson, AnnJo Konsulteri (november 2008)

pdf OA Utbildningspaket för forskare, Peter Linde (Open Access-programmet, ansvarig handläggare Jan Hagerlid) (oktober 2008)

pdf Självarkivering och beslutsstöd för forskare vid publicering, Markus Schneider
 (Open Access-programmet, ansvarig handläggare Jan Hagerlid) (juni 2008)

Development of Linköping University Electronic Press Publication Service, David Lawrence (Open Access-programmet, ansvarig handläggare Jan Hagerlid)

DAWSON-projektet. Rapport. Henrik Åslund (april 2008)

Långtidsbevarande - från prototyp till fullfärdiga verktyg, Stefan Andersson (Open Access-programmet, ansvarig handläggare Jan Hagerlid)

2007

Libris som lokalt lånesystem. Kommentarer på utredningen från UH-biblioteken. (Inkomna 2007-11-21).

Libris som lokalt lånesystem. Rapport. Mats G. Lindquist (oktober 2007)

doc Publikationsstöd för forskare rörande Open Access: upprättandet av en tidskriftsinformationstjänst, Håkan Carlsson (Open Access-programmet, ansvarig handläggare Jan Hagerlid) (augusti 2007)

pdf Forskningsdata i öppna arkiv och universitetsarkiv, Carin Björklund (Open Access-programmet, ansvarig handläggare Jan Hagerlid) (augusti 2007)

pdf Kvalitetssäkring av svenska öppna arkiv genom certifiering - en förstudie, Anna-Karin Andersson (Open Access-programmet, ansvarig handläggare Jan Hagerlid) (juni 2007)

RFI specs National Library of Sweden sammanställd av Mats G. Lindquist (maj 2007)

Specifikation av ett nationellt lånesystem för UH-biblioteken och ett underlag till fortsättningsstudien av Libris som lokalt system.
Direktiv för licensverksamheten och ansvarsbibliotekssystemet. (maj 2007)

Tidskrifter elektroniskt! Bibliotek som stöd för publicering, Anna-Karin Andersson (Open Access-programmet, ansvarig handläggare Jan Hagerlid) (april 2007)

A portal for doctoral e-Theses in Europe: lessons learned from a demonstrator project (Open Access-programmet, ansvarig handläggare Jan Hagerlid)

2006

pdf Söktjänst för svenska vetenskapliga publikationer, Stefan Andersson (Open Access-programmet, ansvarig handläggare Jan Hagerlid) (december 2006)

Katalogutredning. Delstudie 1-3
Statens biblioteksdepå i Bålsta som gemensam tidskriftsdepå. Slutrapport av Eva Lunneborg och Stefan Clevström

Systemarkitektur för ett nationellt lånesystem av Robert Maliszewski. (december 2006).
Delrapport till fortsättningsstudien på Libris som lokalt system.

De svenska universitets- och högskolebibliotekens tillgänglighet och service. Resultat av en enkätundersökning 2006 av Isabelle Midy. (december 2006).
Enkätfrågor

ScieCom - Svenskt Resurscentrum för vetenskaplig kommunikation, Ingegerd Rabow (Open Access-programmet, ansvarig handläggare Jan Hagerlid)

Libris som lokalt system. Mats Lindquist. Förstudie (februari 2006)
Bilagor
Minnesanteckningar

Testbed för interoperabilitet, KB Dnr 63-140-2005 (Open Access-programmet, ansvarig handläggare Jan Hagerlid)

2004

Tillgång till digitala lärresurser inom högskolan - Förstudie av Katarina Jandér, UCLU (Utvecklingscentrum för lärande och undervisning), Lunds universitet.
Slutrapport

Ansvarsbibliotek och naturvetenskap - Rapport av Terje Höiseth. (2004-11-02)

Sveriges nätbibliotek - Skiss till struktur, innehåll och organisation. Rapport av Terje Höiseth, Luleå universitetsbibliotek (2004-03-19)

2003

Diskussionsunderlag för Sveriges nätbibliotek (slutversion 2003-11-24) Jan Hagerlid.

E-böcker i svenska universitets- och högskolebibliotek - Rapport om tillstånd och utveckling. Eva Lunneborg. (2003-10-09)

Sammanställning över ansvarsbibliotekens självvärderingar 1997-2001 (våren 2003) Karl Isaksson/Ulla-Britt Nordin Siebolds.

Det svenska ansvarsbibliotekssystemet, Utredning. Terje Höiseth. (2003-03-31)

De svenska högskolebibliotekens tillgänglighet - Resultat av en enkätundersökning 2003. Eva Lunneborg. (2003-09-01)

Rapport på samordning av ansvarsbibliotekens ämnesportaler (2003-08-27)

Rapport på teknisk samverkan mellan svenska ämnesportaler - Test och utvärdering av portalprogramvaran TKL (2003-06-17)

2002

Förstudie i samordning av ansvarsbibliotekens ämnesportaler -Grov teknisk kravspecifikation. Tomas Friberg, Henrik Åslund. (2002-05-13)

ENKÄT 2001 - Undersökning av BIBSAM-konsortiets intresse för nya centrala avtal - resultat och uppföljning. Christina Jönsson Adrial. (2002-02-14)

Rapport: Plattform för ABM-samverkan (2001-2002)

2001

BIBSAM-administrationen och de centrala licensavtalen - Rapport från projekt BBLA. Karin Bergström Grönvall. (2001-09-20)

Utredningen "Den första uppgiften" - Högskolebiblioteket som utbildningsinstitution och lärande miljö. Göran Gellerstam. (Juli, 2001). Kjell Nilsson.

Till vilket pris? - En översyn av prismodeller i databasupphandlingen. Susanna Broms, Karin Bergström Grönvall, Kari Stange. (2001-06-03)

De svenska universitets- och högskolebibliotekens tillgänglighet - Resultat av en enkätundersökning 1998. Ulla-Britt Nordin Siebolds. (Reviderad version, 2001-06-26)

Den vetenskapliga kommunikationsmarknaden: elektronisk publicering. Ingegerd Rabow, KIB. (2001). Rapport. (2001-06-20)
Kommentar till Ingegerd Rabows rapport. Karin Bergström Grönvall och Kari Stange. (2001-06-26).

2000

Arkivering av elektroniska tidskrifter. Terje Höiseth, Luleå universitetsbibliotek. (2000-10-17)

Utredning av Ulla-Britt Nordin Siebolds. (1999-05-06)
Konsekvenser av en sammanslagning av Statens Psykologisk-Pedagogiska bibliotek med Stockholms Universitetsbibliotek.

 Plattform för bilddatabaser 2000-08-01

1999

Rapporten "En ny ordning" av Sven Nilsson är en uppföljande analys av den fjärrlåneutredning, "Bibliotekens fjärrlån", som Kungl. biblioteket och Statens kulturråd gemensamt lät genomföra och som avslutades 1998. Utredningen föreslår bl.a en ökad regional satsning i fjärrlånesamarbetet och det är detta förslag som vidareutvecklas och analyseras i "En ny ordning". De förslag som framläggs i rapporten är i vanlig ordning författarens egna. (1999-04-06).

SVEBIB (fd. ELFOBI) - Det elektroniska forskningsbiblioteket. Frans Lettenström/Henrik Åslund. (1999-03-11).

1998

Bibliotekens fjärrlån. Utredning av Kerstin Grum och Mattias Karlsson. (1998-05-15)
Presentation av uppdraget
Forskningsbibliotekens fjärrlån
Folkbibliotekens fjärrlån
Diskussion och förslag

E-pliktutredningen - Översyn av lagen om pliktexemplar

1995

Studenternas bibliotek (nov 1995/1996)

Forskningsbibliotek i utveckling - Utredning av Olle Persson, Inforsk, Umeå universitet. (1995)

Senast uppdaterad: 2019-02-12
Innehållsansvar: Anna Lundén, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek