Bibsamkonsortiet

Bibsamkonsortiet

Sedan 1996 tecknar KB, under namnet Bibsamkonsortiet, licensavtal för elektroniska tidskrifter och databaser på svenska universitet, högskolor, myndigheter och statliga forskningsinstituts vägnar. 85 olika organisationer deltar i minst ett av de cirka 40 s.k. Bibsam-avtal som omfattar ett 100-tal e-resurspaket. Omsättningen är 322 miljoner SEK (2018) och de 10 största universiteten står för 70% av omsättningen.

Administrationen av Bibsamkonsortiet sker inom gruppen för Licenser och Open Access (LOA). LOA driver utvecklingen för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer genom att kombinera arbetet med open access och licenser i förhandlingar med internationella vetenskapliga förlag. Följaktligen strävar vi efter att:

  • Omdirigera betalningsströmmarna från ett prenumerationsbaserat till ett öppet tillgängligt publiceringssystem
  • Åstadkomma transparens och överblick vad gäller de totala kostnaderna för vetenskaplig publicering
  • Underlätta öppet tillgänglig publicering av vetenskapliga resultat

Styrgruppen för Bibsamkonsortiet består av sex representanter som utses av SUHF och en representant som utses av Forum för specialbibliotekschefer.

Deltagande organisationer

Bibsamkonsortiets deltagande organisationer väljer själva vilka avtal de vill ansluta sig till. Tillgången till respektive e-resurs gäller hela organisationen, men biblioteket/informationsavdelningen fungerar vanligtvis som kontaktpunkt för KB.

Organisationer som uppfyller något av nedanstående kriterier kan ansöka om att bli en deltagande organisation:

  • statliga myndigheter
  • statligt ägda forskningsinstitut

För ytterligare information om deltagande se dokumentet "Så här funkar Bibsamkonsortiet"

Urvalskriterier

Följande kriterier styr valet av e-resurser:

  • e-resursen ifråga ska vara efterfrågad bland deltagande organisationer
  • leverantören måste ha ensamrätt till materialet
  • ett avtal ska innebära såväl ekonomiska som administrativa besparingar för de deltagande organisationerna samt medföra fördelaktiga villkor
  • prismodellen bör vara transparent (gärna baserad på helårsekvivalenter)
  • avtalsvillkoren måste uppfylla Bibsamkonsortiets grundläggande principer

Kontakt

För ytterligare information, vänligen kontakta Bibsamkonsortiets samordnare Britt-Marie Wideberg, britt-marie.wideberg(at)kb.se / 010-709 36 60.

Senast uppdaterad: 2019-03-15

Verksamhetsberättelser

 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010

Bibsam 1996-2016

 Bibsams tidslinje

Nya intressenter

(dessa filer fungerar bäst i webbläsaren Internet Explorer)

"Så här funkar Bibsamkonsortiet"
 Samarbetsavtal
Fullmakt på svenska
Fullmakt på engelska

Helårsstudent-, Heltidsekvivalentstatistik

 HTE HST Statistik 2018 
Uppdaterad: 2018-09-06

Antal titlar

xls 2018 (Uppdateras inom kort med resterande leverantörer)
xls 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011

Öppen tillgång

openaccess.se

Sveriges nationalbibliotek