Avtalsinformation

Vad står det i avtalen och vad får man göra med e-resurserna?

När Kungliga biblioteket upphandlar e-resurser i form av databaser, e-tidskrifter och e-böcker inom ramen för Bibsamkonsortiet ska ett avtal innebära såväl ekonomiska som administrativa besparingar för de deltagande organisationerna samt medföra fördelaktiga villkor.

Nedan listas de viktigaste villkoren och begreppen tillsammans med en generell förklaring, dvs. vad som vanligen står i avtalstexterna. Kortare sammanfattningar av avtalsvillkor per e-resurs, hittar du på respektive e-resurs sida i Consortia Manager (fungerar bäst i webbläsaren Chrome).

För att vara säker på vad som innefattas i ett visst avtal är det alltid själva avtalet som gäller. Deltagande organisationerna uppmanas att alltid spara ner avtal och avtalsförändringar och ta del av innehållet.

Kontakta licensgruppen om du behöver mer information.

VILLKOR & BEGREPP

FÖRKLARING & PRAXIS

Användning & formalia

Parter Parter i avtalen är deltagande organisation(er) och respektive leverantör. Via fullmakt agerar KB ombud för de deltagande organisationerna och Riksbibliotekarien undertecknar avtalen.
E-only Bibsamkonsortiet sluter enbart avtal för e-resurser. Tryckta prenumerationer och eventuella rabatter (s.k. ”Deep Discount”) som erbjuds tack vare konsortieavtalen hanteras lokalt.
Auktoriserade användare/Authorized Users Rör vilka som har rätt att använda det licensierade materialet. Vanligen definierat som forskare, studenter, anställda/personal samt (för bibliotek) besökande användare. Ofta undantas konsulter och projektanställda utanför organisationen, men inte alltid.
Besökande användare
/Walk-in Use
Utöver lärosätets eller myndighetens anställda och studenter är e-resurserna tillgängliga för besökare (allmänheten) på respektive bibliotek.
Spara och skriva ut Det är tillåtet att spara och skriva ut enstaka artiklar, kapitel eller kortare avsnitt för eget bruk. Att spara ned större kvantiteter som t ex ett helt tidskriftsnummer är inte tillåtet. Det är aldrig tillåtet att använda materialet i kommersiella syften.
Vidarebefordran/Scholarly sharing Tillåter forskare att, i vetenskapligt syfte, dela med sig av enstaka artiklar, kapitel eller kortare avsnitt till kollegor vid andra organisationer som inte är med i avtalet.
Kurskompendier och lärplattformar/Course Packs En sammanställning av utdrag ur böcker, artiklar m.m. som är avsedd för studenter och får delas ut eller säljas. Det betraktas inte som kommersiell användning så länge försäljningen inte genererar någon vinst. Vanligen innefattas såväl papperskompendier som elektroniska kompendier och material på lärplattformar.
Kopieleverans/Document Delivery Ett bibliotek kan leverera kopior av enstaka artiklar, kapitel eller kortare avsnitt till andra bibliotek som inte är med i avtalet. Vanligtvis begränsas detta till att gälla offentligt finansierade bibliotek inom Sverige. Materialet måste i de flesta fall skrivas ut och skickas per post till mottagande bibliotek. Om elektronisk leverans är tillåten måste biblioteket använda sig av s.k. ”Secure Electronic Transmission” (t.ex. Ariel). Mottagande biblioteket får endast lämna ut materialet i tryckt form till slutanvändaren.
Fjärrlån/Inter Library Loan Används ibland i avtalstexterna som ett annat begrepp för Kopieleverans/Document Delivery.
Användningsstatistik  Förlaget/leverantören ska tillhandahålla statistik som visar hur e-resurserna används, detta månads- och årsvis och på såväl organisations- som på konsortienivå.
Avhopp/Opt Out  Deltagande organisationer har möjlighet att gå ur (s.k. ”Opt Out”) ett pågående flerårigt avtal inför varje årsskifte. Tidsfristen för uppsägning är vanligen 60 eller 90 dagar. Totalpriset för konsortiet ska reduceras med belopp motsvarande pris för avhoppande organisation.
Access efter uppsägning/Post-Termination Access  Villkor om access efter uppsägning, s.k. ”Post-Termination Access”, berör främst e-tidskrifter och innebär att deltagande organisationer får fortsatt tillgång till det material som publicerats under avtalsperioden (tidigare benämnt Arkivrättigheter). Vanligen handlar det om en enskild organisation som väljer att gå ur ett avtal, men principen gäller för alla deltagande organisationer i det fall ett avtal inte omförhandlas på konsortienivå. Tillgång till materialet ges företrädelsevis online. I annat fall via lämpligt medium enligt överenskommelse med leverantören. En skälig administrativ avgift kan tillkomma för access via leverantörens plattform.
Open Access - parallellpublicering/Self Archiving  Forskare vid deltagande organisationer, som publicerar sig i de licensierade e-tidskrifterna, kan deponera sin artikel i ett öppet arkiv.
Open Access - hybridtidskrifter  Många förlag erbjuder författare möjlighet att, för en extra kostnad, publicera sin artikel open access i en för övrigt prenumerationsbaserad tidskrift (en s.k. hybridtidskrift). Förlaget ska då förse konsortiet med en lista på de open access-artiklar som forskare kopplade till deltagande organisationer publicerat, samt uppgift på procentuell andel totala open access-artiklar i det licensierade materialet. Rabatterade författaravgifter (”Article Processing Charge”) förekommer ännu bara i något enstaka fall.
Leverans av metadata

Förlaget/leverantören ska avgiftsfritt leverera metadata för det licensierade materialet. Detta för att KB/Libris och enskilda organisationer ska ha möjlighet att lokalt installera, indexera eller på annat sätt extrahera metadatat i syfte att förbättra sökbarheten i den nationella katalogen LIBRIS och/eller andra lokala söktjänster.

Tekniska förutsättningar & branschstandarder
IP-access  E-resurserna är tillgängliga via lärosätets eller myndighetens nätverk genom kontroll av IP-nummer. Det gäller även om lärosätet eller myndigheten är utspridd på flera geografiska platser.
Webb-access  Ingen särskild programvara utöver en vanlig webbläsare behövs för att använda e-resurserna.
Fjärranvändning/Remote Access  Det är möjligt att använda system som exempelvis VPN eller proxy-inloggning för tillgång via ett skyddat nätverk. Detta för att forskare, studenter och anställda/personal ska kunna erbjudas tillgång till e-resurserna även utanför lärosätet eller arbetsplatsen.
Tillgänglighet   E-resurserna är möjliga att läsa med kompensatoriska hjälpmedel (så som exempelvis Braille displays och talsyntesprogram) för lässvaga och synskadade.
W3C  Leverantörernas webbsidor följer riktlinjer för tillgänglighet upprättade av Web Accessibility Initiative (WAI) http://www.w3.org/WAI/.
COUNTER   Counting Online Usage of Networked Electronic Resources. Standard för hur användningsstatistik ska rapporteras och levereras. Se vidare: http://www.projectcounter.org/
SUSHI  Standardized Usage Statistics Harvesting Initiative. Protokoll för automatiserad leverans av användningsstatistik. Se vidare: http://www.niso.org/workrooms/sushi
Open URL standard  Standard för länkning från referens till fulltext.
Project Transfer Code of Practice  Best practice för hur leverantörerna ska hantera tidskriftsbyten för minsta möjliga störning (avbrott i accessen) för användarna. Se vidare: http://www.uksg.org/transfer
KBART Compliance KBART (Knowledge Bases And Related Tools) är ett samarbete mellan NISO och UKSG för att förbättra förlagens/leverantörernas metadataleverans till producenterna av länkservrar och Knowledgebases. "KBART Compliance" innebär att leverantören följer rekommendationerna på http://www.uksg.org/kbart/s1/summary.


 

Senast uppdaterad: 2018-08-10
Innehållsansvar: Britt-Marie Wideberg, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

 

 Avtalsinformation
(PDF-version av denna sida)

Sveriges nationalbibliotek