Rekommendationer fjärrlån

Vad är ett fjärrlån?

Ett fjärrlån är ett lån mellan två bibliotek med olika huvudmän och därmed ett samarbete mellan bibliotek som ställer sina samlingar till förfogande för låntagare vid andra bibliotek.

Varför fjärrlån?

Med fjärrlån stöder biblioteken alla medborgares fria tillgång till information. Enligt gällande bibliotekslag ska bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet samverka, vilket bl.a. innebär möjligheter till ett gemensamt utnyttjande av samlingar och medieresurser. Kungl. biblioteket har en viktig roll i att stödja, samordna och bevaka utvecklingen av fjärrlåneverksamheten samt att formulera övergripande rekommendationer för denna.

Rekommendationerna  utgår från synsättet att det som bäst gynnar kvaliteten och sektorn som helhet är att biblioteken har ett lokalt användarperspektiv på sina tjänster, samtidigt som man har ett generöst förhållningssätt vad gäller utlån och resursdelning till andra.

Rekommendationer

  • Varje gång en förfrågan om fjärrlån gäller material som går att köpa, bör biblioteket se det som ett förslag till inköp.
  • Lånesamarbetet bör präglas av ömsesidighet och ett generöst förhållningssätt. Varje enskilt bibliotek ansvarar dock för sina egna samlingar och kan undanta vissa typer av material från fjärrlån.
  • Ny teknik bör användas så långt möjligt för att minska miljöpåverkan och förbättra kvaliteten i fjärrlånen – målet är så få fysiska transporter som möjligt. I de fall upphovsrätten tillåter det, bör såväl leverans som tillgängliggörande i digital form prioriteras.
  • En fjärrlånebeställning bör hanteras skyndsamt med målsättningen att det beställda materialet ska nå användaren så fort som möjligt.
  • Det bibliotek som lånar in har ansvar för det inlånade materialet och är skyldigt att ersätta material som skadas eller förkommer. Det utlånande biblioteket anger också i övrigt utlåningsvillkor för ett fjärrlån, t.ex. transportsätt och returer, läsesalslån etc.

Detta säger den nya bibliotekslagen (2013:801) om samverkan

14 § I syfte att ge alla tillgång till landets samlade biblioteksresurser ska bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet samverka.

 

15 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till varandras förfogande. Skyldigheten att avgiftsfritt ställa litteratur till förfogande gäller inte för folk- eller skolbibliotek.

16 § Bestämmelsen i 2 kap. 1 § kommunallagen (1991:900) om anknytning till kommunens område eller dess medlemmar hindrar inte att folk- eller skolbibliotek avgiftsfritt ställer litteratur till förfogande för ett bibliotek i det allmänna biblioteksväsendet som är beläget utanför kommungränsen.

 

 

Senast uppdaterad: 2019-05-06
Innehållsansvar: Cecilia Ericson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se