Katalogisering


000

Postetikett / Leader Till Formathandboken

Poststatus

Poststatus behöver i allmänhet inte åtgärdas. Koden n ändras automatiskt till c vid uppdatering.

 • n: ny post
 • c: rättad eller reviderad post

Vid postimport: Koden d måste ändras till c för att posten ska komma med vid batchexport till lokala system.

 • d: borttagen post

Koder som inte används aktivt men får stå kvar vid postimport:

 • a: uppgraderad eller kompletterad post
 • p: uppgraderad CIP-post

Medietyp

Vid postimport: Rätta felaktiga värden. Var särskilt uppmärksam på poster importerade från källa som tillhandahåller annat format än MARC21.

Diskett, CD-ROM eller onlineresurs kodas i 007. Elektronisk resurs, se: fält 007 och 008.

Bibliografisk nivå

Följande koder används framförallt:

 • m: Monografisk resurs
 • i: Integrerande resurs (kontinuerlig uppdatering). Se lösbladspublikationer i fält 500.
 • s: Seriell resurs
 • c: Samlingar

Vid postimport: Rätta felaktiga värden. Var särskilt uppmärksam på poster importerade från källa som tillhandahåller annat format än MARC21. 

Kontrollkod för arkivmaterial

 • _: Resursen är ej underkastad arkivkontroll
  Normalvärde som inte ändras

Fullständighetsnivå för katalogisering

 • 3: Miniminivå
 • 7: Biblioteksnivå
  Normalvärde för poster på biblioteksnivå
 • _: Nationalbibliografisk nivå

Vid postimport: Ändra inte _: Nationalbibliografisk nivå.
CIP-poster och preliminära poster med kod 5, 8, u, z eller | uppgraderas till kod 3, 7 eller _.
Ange det egna bibliotekets sigel i delfält 040 #d.

Se även Beskrivningsnivåer och Minimikrav på importerade poster

Regler för deskriptiv katalogisering

 • _: Ej ISBD-baserade regler
 • a: AACR2/KRS
  Normalvärde som inte ändras
 • c: ISBD-interpunktion saknas
 • i: ISBD-interpunktion iakttas men ej i övrigt KRS
 • u: Katalogregler okända

Vid postimport: Ändra felaktiga koder i RDA-poster. Ska alltid vara i. I övriga poster ändras inte koderna.

Grad av beroende av sammanhörande post

 • _: Ej specificerat
  Normalvärde
 • r: Fält 760-787 finns i posten (OBSOLETE)
  Används inte för närvarande. Låt ligga kvar i äldre poster. 
Senast uppdaterad: 2018-02-09
Innehållsansvar: Katalogsupport, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Funktions- och relationskoder