Nyheter

2019-06-13

Nyhetsflöden och anvisningar

Katalogisatörens verktygslåda uppdateras inte längre. För nyheter inom Katalogisering och metadata, se Katalogisering i Libris. För arbetsflöden anpassade till gällande katal...

2018-06-05

Nya Libris

Anvisningarna i Verktygslådan är angivna i MARC21-formatet och är ännu inte anpassade till nya Libris. För arbetsflöden särskilt anpassade till det nya formatet hänvisas till...

2017-02-01

Uppdaterad auktoritetspraxis för svenska statliga regionala organ och svenska lokala organ

Auktoritetsgruppen på KB har 2017-02-01 uppdaterat praxisen för svenska statliga regionala organ och svenska lokala organ i  anvisningarna för auktoritetsarbete i Verktygslåd...

2016-06-17

Seriehuvudposter - uppdatering och avslutning

I Libris finns idag ett stort antal seriehuvudposter som skulle behöva uppdateras eller avslutas. Många av dessa serier har getts ut av lärosäten. Ett exempel är när seriens ...

2015-10-12

E-plikt

Nu finns anvisningar för vad man får göra med de automatiskt skapade e-pliktsposter som är uppmärkta med 042#9 EPLK och/eller har ett bestånd för sigel APIS. Se E-plikt

2015-09-18

Romanisering av kyrillisk skrift

Anvisningarna för romanisering av kyrillisk skrift har uppdaterats. KB-/LIBRIS-praxis är att translitterera enligt ISO 9:1995. De bibliotek som har särskilt behov av det kan...

2015-03-10

Nya rutiner för avhandlingar

Sedan 2015-02-01 katalogiseras doktorsavhandlingar av respektive lärosäte som ansvarar för posterna inklusive klassifikation, ämnesord och auktoriserade namnformer. Enheten f...

2014-12-10

Kombinerat material (paket)

Nu finns anvisningar för de bibliotek som katalogiserar kombinerat material (paket) i Libris. Dessutom har två nya mallar tagits fram för denna medietyp. Kombinerat materi...

2014-10-20

RDA-anpassning i fält 260

KB:s Bibliografiska råd har på förslag av Projektgruppen för RDA beslutat att införa en anpassning till det nya katalogiseringsregelverket RDA. Det innebär att s. l. (sine lo...

2014-03-28

Datorspel (TV-spel) och spelfilmer

Nu finns anvisningar för de bibliotek som katalogiserar datorspel (TV-spel) och spelfilmer i Libris. Dessutom har fyra nya mallar tagits fram för dessa medietyper: TV-spel...

2014-02-24

Anmärkning om skönlitterära fortsättningsarbeten

De bibliotek som har behov av uppgift om vilka delar (med läsordning) som ingår i skönlitterära fortsättningsarbeten kan registrera detta som en anmärkning i fält 500. Anvis...

2014-02-24

Minimikrav vid uppgradering av förhandsposter och preliminära poster

Verktygslådan har kompletterats med anvisningar om obligatoriska och valfria åtgärder vid uppgradering av maskinellt importerade förhandsposter från Bokrondellen och i viss u...

2013-11-15

Kompletterande formatuppdatering (november 2013)

LIBRIS formattabeller har kompletterats med uppdateringar enligt Library of Congress MARC21 Formats, Update No. 17 (September 2013) . Det gäller främst tillkomsten av ett sär...

2013-09-12

Importerade RDA-poster

Verktygslådan har kompletterats med anvisningar om bearbetning av de RDA-poster som importeras till Libris.

2013-09-06

Formatuppdatering (september 2013)

LIBRIS formattabeller har kompletterats med uppdateringar enligt Library of Congress MARC21 Formats, Update No. 15-16 (Sepember 2012 resp. April 2013), bland annat med anpass...

2013-03-28

Än en gång om parallellutgivna avhandlingar

Ny generell praxis med tvåpostmodell från och med 2013-04-02

2013-01-17

Parallellutgivna avhandlingar

NB har beslutat att från januari 2013 ha samma regler för avhandlingar som för andra publikationer som ges ut parallellt (tryckt och elektroniskt).

2012-12-13

Preliminära poster

Verktygslådan har kompletterats med anvisningar för behandling och uppgradering av bibliografiska poster på preliminär (icke godkänd) nivå. Anvisningarna innehåller även en ...

2012-11-16

Transkriptionsschema för nygrekisk skrift

Transkriptionsschemat för nygrekisk skrift (efter Bibliotekstjänsts praxis för folkbiblioteken) har uppdaterats med kompletteringar från följande källor:Katalogiseringsfrågor...

2012-10-19

Ljud- och talböcker

Anvisningar för katalogisering av ljud- och talböcker har nu publicerats i Verktygslådan.

2012-09-17

Fält 043 i auktoritetsposter

Från och med denna vecka börjar vi tillämpa MARC Code List for Geographic Areas (GAC) i fält 043 för en persons eller institutions nationalitet/verksamhetsområde.

2012-09-17

KRS-uppdateringar

KRS-uppdateringar har överförts från Svensk biblioteksförenings webbplats till Katalogisatörens verktygslåda. Dokumentet återfinns under rubriken Katalogisering.

2012-09-07

Flerbandsverk

Flera dokument om katalogisering av flerbandsverk har arbetats samman till ett och länken till Svensk biblioteksförenings exempelsamling har tagits bort.

2012-07-17

Bibliografering för Suecana extranea (SUEC) utan förvärv av KB

Från 1 juli 2012 förvärvar KB en utgåva per översättning till Suecana extranea. Övriga utgåvor förses med fälten 042 #9 SUEC samt 599 #a S: Förvärvas ej av KB. Dessa poster ...

2012-06-27

Nytt fält för kronologiska ämnesord: 648

Fält 648 kommer att användas för kronologiska ämnesord och även ersätta tidsangivelserna från delfält #y i ämnesordsfälten. Se de nya riktlinjerna för indexering med Svenska ...

2012-06-15

Nya riktlinjer för Svenska ämnesord

Projektet Förenkling av Svenska ämnesord (aug 2011-maj 2012) är avslutat och nya riktlinjer för Svenska ämnesord finns nu tillgängliga.

2012-05-21

Fält 863 i Beståndsformatet

Fältet används för närvarande främst för att redovisa årgångsbestånd på detaljnivå i maskinellt skapade beståndsposter.

2012-05-07

WebDeweySearch

Nu finns WebDeweySearch, ett sökverktyg som gör att DDK kan användas för sökning i Libris även av dem som inte behärskar DDK till fullo.

2012-05-03

Formatuppdatering (maj 2012)

Librisformatet har i Voyager och Formathandboken uppdaterats med bland annat RDA-anpassningar enligt Library of Congress MARC21 Formats, Update No. 13 (September 2011) och 14...

2012-04-04

Nu finns mer information om DDK i Verktygslådan

Under Om DDK finns presentationer som används vid utbildningar, förslag till ändringar i systemet och en lista på de svenska bibliotek som använder DDK. Sidan med länkar ha...

2012-02-13

Övergång till upplaga 23 av DDK

Svenska bibliotek rekommenderas att tillämpa upplaga 23 av DDK från den 15 februari 2012.

2011-11-22

TGM II

PDF-filen Tesaurus för grafiskt material (TGM II) har uppdaterats.

2011-11-11

Två nyheter som gäller DDK

Vidareindelningar för Sverige i DDK och Begränsad tillämpning av tabell 3C

2011-10-31

Genreämnesord

Ämnesord för genrer för ljud, bild, databaser etc. finns nu publicerade som en separat lista.

2011-10-14

Länk tas bort

Länken till dokumentet Katalogisering av elektroniska resurser tas bort.

2011-06-30

Nytt i DDK-praxis

Nu finns en sida om deweyklassifikation av biografier. Se i vänstermenyn under Klassifikation - DDK - DDK-praxis

2011-06-30

Skönlitterära författare i DDK

Sidan om Skönlitterära författare är uppdaterad då praxis angående val av tidsperiod är ändrad. Vi övergår till att välja tiden för en författares debut, inte som tidigare bl...

2011-06-21

Databaser och databaslistor

Anvisningarna för katalogisering av databaser (och integrerande onlineresurser) har setts över och uppdaterats enligt beslut av Katalogiseringsarbetsgruppen inom Expertgruppe...

2011-06-09

Nytt i DDK-praxis

Nu finns en ny sida i DDK-praxis: Barn- och ungdomslitteratur

2011-05-26

DDK-praxis

Nu finns två nya "lathundar" för deweyklassifikation: Kåserier och Tvåspråkiga lexikon.

2011-05-12

Välkomna till Deweybloggen

Deweyprojektet startar nu en blogg där du kan följa arbetet med övergången till Dewey i Sverige.

2011-04-05

Nyutgivna svenska avhandlingar

Generell enpostmodell för nyutgivna svenska avhandlingar i digital respektive tryckt form.

2011-04-01

RDA-anpassning

LIBRIS-biblioteken anpassar sig till det nya katalogiseringsregelverket RDA och tar med fler upphovsmän i fält 245 #c än vad som föreskrivs i KRS.

2011-03-16

Tabell 2 i Svenska WebDewey

Nu är tabell 2 utbyggd med mer specifika koder för Sverige i Svenska WebDewey.

2011-03-10

Indelningen av Sverige i tabell 2

Nu är den efterlängtade indelningen av Sverige i tabell 2 klar att använda i den svenska översättningen av DDK.

2011-02-25

Formatuppdatering

LIBRIS formattabeller har försetts med svenskspråkiga benämningar på Deweyfält (082-083), SAB (fält 084) har ersatts med DDK (fält 082) i samtliga centralt distribuerade kata...

2011-02-23

DDK-praxis

Nu finns två nya "lathundar" för deweyklassifikation.

2011-02-15

DDK-översikt

Översikt till Dewey decimalklassifikation är nu uppdaterad så att rubrikerna stämmer överens med rubrikerna i Svenska WebDewey.

2011-01-27

DDK-praxis

Nu finns "lathundar" för deweyklassifikation gällande skönlitterära författare, läromedel och utbildning utlagda.

2011-01-10

NB:s beskrivningsnivåer

Från 1:a januari 2011 har Enheten för nationalbibliografin vid Kungl. biblioteket något förändrade beskrivningsnivåer.

2010-12-29

Dewey decimalklassifikation

Tillämpningsanvisningar om Dewey decimalklassifikation (DDK) finns utlagda.

2010-12-29

Svenska WebDewey lanseras 17 januari

Den 17 januari blir den svenska översättningen av DDK tillgänglig som en webbtjänst, kallad WebDewey. Abonnemang krävs, dock utan kostnad för det enskilda biblioteket.

2010-12-14

Utländska personer

Anvisningarna under Auktoritetsarbete - Personer har korrigerats när det gäller utländska personer.

2010-08-11

LIBRIS Formathandbok

Formathandboken har kompletterats med bland annat uppdateringar enligt Library of Congress MARC21 Formats, Update No. 11.

2010-07-07

Institutioner

Riktlinjerna för Auktoritetsarbete - Institutioner har uppdaterats.

2010-04-07

Fortlöpande resurser

Fortlöpande resurser har fått en ingång i vänstermenyn under Katalogisering

2010-03-11

Skolböcker

Skolböcker har fått en samlad ingång under rubriken Katalogisering.

2010-02-02

LIBRIS Formathandbok

Formathandboken har uppdaterats.

2009-11-23

Äldre tryck

Anvisningarna för katalogisering av äldre tryck har reviderats och utökats.

2009-09-01

LIBRIS Formathandbok

Från och med 1 september är LIBRIS Formathandbok en integrerad del av Katalogisatörens verktygslåda.

2009-06-30

Resultat av enkätundersökning

Tack till alla er som besvarade enkäten. Vi fick in ungefär 80 svar. De flesta var övervägande positiva, och det kom också in många värdefulla synpunkter och förslag på förbä...

2009-06-25

Ändrad praxis för underserier

Huvudserie och underserie har hittills redovisats i var sitt delfält a i ett gemensamt 490-fält  Ny praxis är att i stället ange underserien i ett nytt 490-fält under huvudse...

2009-06-22

Ändrad praxis för fortlöpande resurser där titeln innehåller specialtecken eller akronymer.

Tidigare skilde sig reglerna åt för fortlöpande resurser med och utan ISSN. Fält 246 med andraindikator 0 (del av huvudtitel) användes för att lösa upp specialtecken eller ak...

2009-06-22

Ändrad praxis för ryska namn i LIBRIS

Enligt beslut i Expertgruppen för LIBRIS samkatalog den 27 maj 2009 ska den i Sverige mest kända namnformen för ryska namn, och andra namn med kyrillisk skrift, användas i LI...

2009-06-22

Ändrad praxis för translitterering av nygrekiska i LIBRIS

Enligt beslut i Expertgruppen för LIBRIS samkatalog den 27 maj 2009 translitterereras nygrekiska fr o m nu enligt samma translitterereringsschema som det som folkbiblioteken ...

2009-06-22

Avhandlingar i digital form vid svenska lärosäten

Nu finns delvis reviderade tillämpningar för nyutgivna avhandlingar vid svenska lärosäten. Särskilt berör tillämpningarna de avhandlingar som ges ut i såväl digital som tryck...

2009-06-16

Nya ämnesord 2008

Redaktionen för Svenska ämnesord har skrivit en artikel om nya ämnesord i LIBRIS 2008. Artikeln finns att läsa på sidorna Om Svenska ämnesord, Nya ämnesord 2008 - En spegel a...

2009-06-11

Biuppslag på samhörande verk

Gör icke-analytiskt biuppslag i fält 700/730 på verk som har någon typ av samband med det katalogiserade objektet. Se fält fält 700 respektive 730

2009-06-11

Textkritisk utgåva

Gör anmärkning om att en utgåva är textkritisk om detta inte framgår av den bibliografiska beskrivningen på annat sätt, till exempel i undertiteln. Se fält 500

2009-06-01

Belgiska namn

För val av namnform för belgiska namn: följ KRS och välj den namnform som det belgiska nationalbiblioteket använder. Se Personer

2009-04-20

Felaktigt 022

Felaktigt 022 för serie som en monografisk resurs ingår i anges i huvudposten för den fortlöpande resursen, ej i posten för den monografiska resursen. Se fält 022

2009-04-20

Tryckår

Tryckår anpassade till en förmodad senare utgivning accepteras om skillnaden mot faktiskt utgivningsår är maximalt ett år. Se fält 260 #c

2009-04-20

Aalz-klassning

Ingen Aalz-klassing om bibliografin omfattar mindre än 20 procent av materialet. Däremot görs en anmärkning om den ingående bibliografin, samt ett ämnesord på personnamn plus...

2009-04-01

Katalogisatörens verktygslåda

Nu öppnar Katalogisatörens verktygslåda

2009-03-17

Uniforma titlar

En publikation får uniform titel på den nivå i strukturen som den är utgiven. Ges en hel romansvit ut som en helhet görs uniform titel på romansvitens titel (under förutsättn...

2009-03-17

Fält 505

I LIBRIS samkatalog rekommenderas att internationell praxis följs för fält 505 och att all information läggs i delfält #a. Importerade poster med formaterade delfält #g, #t, ...

2009-03-13

Slott, gods, säterier...

Nya principer för konstruktion av namnformer för slott, gods, säterier och herrgårdar. Läs mer på sidan Institutioner och konferenser, under rubriken Parentestillägg. Novem...

2009-03-13

LC Authorities

Beslut om att föredra namnform från LC Authorities i fler fall, samt att länka till LC:s namnform i fält 700.

2009-01-14

Dewey i Sverige

KB har i november 2008 fattat ett beslut om att gå över till DDK. Beslutet är fattat av riksbibliotekarien efter att Nationella referensgruppen ställt sig positiva till en öv...