Registrera i Libris - en guide

Information om vad det innebär att vara registrerande Librisbibliotek

Förutsättningar för anslutning

För att bli ett Librisregistrerande bibliotek behöver följande grundförutsättningar vara uppfyllda:

  • Bibliotekets samlingar ska vara tillgängliga för allmänheten, antingen genom utlån, eller möjligheten att ta del av materialet på plats.
  • Biblioteket åtar sig att ha tillgång till personal med katalogiseringskompetens och att följa aktuella anvisningar för Libriskatalogisering.
  • Biblioteket ska hålla sitt bestånd aktuellt och kontinuerligt uppdatera och underhålla det i Libris.

Om er organisation/bibliotek uppfyller detta är ni välkomna att kontakta oss för mer information om anslutningen.

Sammanfattning

I Libris databas finns idag över 10 miljoner poster. Libris bygger på samarbete mellan biblioteken. Bidrag från ett bibliotek kommer alla bibliotek till godo. Innehållet är fritt tillgängligt.

De bibliotek som registrerar i Libris har undertecknat en överenskommelse som innebär att Kungliga biblioteket står för drift och utveckling av systemen och ordnar utbildning i katalogisering. Biblioteken svarar för att uppgifterna i Libris är korrekta och aktuella och att material som registreras är tillgängligt för lån eller läsning.

KB informerar löpande på olika nivåer om den utveckling som bedrivs inom Libris. En gång per år anordnas användarmöte där Librisbiblioteken får information om pågående utveckling och har möjlighet att ge feedback.

Att gå över till Libris är en process och biblioteken behöver förbereda sig för nya arbetsrutiner. Biblioteken kan gå med flera tillsammans eller enskilt. Kontakt med andra bibliotek via studiebesök etc. underlättar övergången. Biblioteken bör ta kontakt med sin systemleverantör eftersom rutiner för överföring till lokalt system varierar.

Libris innehåller redan poster till många av de titlar som förvärvas. Om en post finns i Libris räcker det att registrera att biblioteket har titeln.

Som komplement till manuell registrering finns bland annat Libris förvärvsrutin. I samband med inköp hos ett antal medieleverantörer kan biblioteken beställa en post till Libris som sedan överförs till lokal katalog.

Libris berikas regelbundet automatiskt med kataloginformation från andra källor, till exempel förhandsinformation från svenska förlag.

Nationalbibliografin där bokproduktion i Sverige förtecknas ingår som en del i Libris. Det innebär att alla tryckta böcker som ges ut i Sverige katalogiseras och blir sökbara i Libris.

Nationalbibliografin lägger på ämnesord på tryckta svenska böcker och Svenska barnboksinstitutet lägger på barnämnesord på tryckt svensk barnlitteratur. Nationalbibliografin kompletterar också poster för svenska tryckta böcker.

Två delmängder ur Libris, Nationalbibliografin och auktoritetsdatabasen (personer, ämnesord, institutioner) är tillgängliga som öppna data med Creative Commons-licens nivå 0 (CC0). Målsättningen är att göra hela Libris databas tillgänglig under en öppen licens.

Libris biblioteksstöd svarar på frågor och guidar biblioteken vid anslutning och därefter. Våra tjänster är fria och det är enbart utbildning i katalogisering som är avgiftsbelagd.

Att bli registrerande Librisbibliotek

Intresseanmälan och överenskommelse

Är ni intresserade av eller har frågor kring att bli registrerande Librisbibliotek, anmäl er via vårt kontaktformulär.

Anslutningsprocessen sker i dialog med KB. Vi tittar på organisationstillhörighet, samlingar, förvärvs-/inköpspolicy, tillgänglighet och personalstyrka (utbildning) och planerad katalogiseringsmodell. En överenskommelse mellan Kungliga biblioteket och det registrerande biblioteket ska undertecknas. Registrering ska göras enligt gällande regler och tillämpningsföreskrifter. Uppgifterna i Libris ska vara aktuella. Material som registreras ska vara tillgängligt för lån eller läsning.

Idag utförs katalogiseringen oftast av bibliotekets personal, men det är också möjligt att organisera katalogiseringssamarbeten mellan bibliotek eller låta en extern aktör registrera. Biblioteket ansvarar för att den/de som utför arbetet har tillräcklig katalogiseringskompetens.

Anslutningsprocessen kan se olika ut. Biblioteket kan gå med enskilt eller tillsammans med andra bibliotek. Ibland samverkar flera bibliotek regionalt och har en gemensam katalog. Den normala rekommendationen är att varje kommun får en egen sigel (bibliotekskod).

KB svarar för drift och utveckling av system och tjänster och ordnar utbildning i Libriskatalogisering.

Utbildning

KB anordnar avgiftsbelagda kurser i katalogisering i Libris samkatalog. Kurser ges också i Dewey och Ämnesordskatalogisering. Kurser annonseras på KB:s webbplats.

Önskemål om och behov av utbildning skickas till libris@kb.se.

Nätbaserat utbildningsmaterial

Film om Librissamarbetet, postförsörjning och Libris Förvärvsrutin 2014 
En översikt över hur KB  tillgodoser bibliotekens behov av postförsörjning via automatiserade rutiner, både i fråga om bibliografisk information och om beståndsinformation - med fokus på det postflöde som går under benämningen Libris förvärvsrutin.

Libris förvärvsrutin 2017

Utbildningsmaterial RDA

Grundutbildning. Filmer och presentationer

Vad är nytt i RDA? - broschyr som sammanfattar de viktigaste skillnaderna mellan AACR2/KRS och RDA.

Presentationer och utbildningsmaterial för Svenska ämnesord och genre/formtermer
Ämnesanalys, grundprinciper, med mera.

Databasen Svenska ämnesord

Filmer om Dewey decimalklassifikation

Kursmaterial och övningar i Dewey decimalklassifikation

Sveriges depåbibliotek och lånecentral, Utbildningsmaterial

Samverkan mellan biblioteken

Libris är en nationell samkatalog som bygger på samverkan mellan de deltagande biblioteken. Samkatalogen är de medverkande bibliotekens gemensamma katalog. Innehållet är fritt tillgängligt.

Samarbete mellan Librisbiblioteken sker bland annat via samarbetsgrupper inom Forum för nationell bibliotekssamverkan och utveckling, där biblioteken har inflytande över systemutveckling och katalogiseringspraxis.

De grupper som rör Libris är framför allt:

Libris utvecklingsråd

Libris utvecklingsråd är rådgivande och ger i en samverkande dialog KB stöd i strategiska vägval och utvecklingsfrågor som kan lösas inom ramen för det nationella bibliotekssystemet Libris.

Gruppen för metadata

Gruppen för metadata  har till uppgift att stödja och ge input till det praktiska arbete och de strategiska diskussioner som förs på KB.

Libris användargrupp katalogisering

Libris användargrupp katalogisering behandlar gemensamma frågor om katalogisering i Libris. Användargruppen fungerar även som stöd och remissinstans för utveckling och praxis av bibliografiskt relaterade frågor som angår Libriskollektivet.

Redaktioner
Svenska ämnesord SAO

Redaktionen för svenska ämnesord tar beslut om nya ämnesord och ändringar, upprättar och uppdaterar auktoritetsposter. Redaktionen ansvarar även för Svenska ämnesords riktlinjer och utbildning i ämnesordssystemet.

Arbets- och referensgrupper tillsätts vid behov, till exempel inför större ändringar och behov av gemensamma ställningstaganden.

Har du frågor och funderingar kring ämnesord kan du kontakta Svenska ämnesords redaktion på amnesord@kb.se.

Barnämnesord

Svenska barnboksinstitutet (Sbi) har det formella och nationella ansvaret för barnämnesordslistan.
En referensgrupp är knuten till redaktionen, som också samarbetar med redaktionen för Svenska ämnesord.

Dewey decimalklassifikation (DDK)

Svenska Deweyredaktionen har ett nationellt ansvar för klassifikationsfrågor, främst för Dewey decimalklassifikation och SAB-klassifikation, för vilka KB är huvudman.

Arbetsgruppen för Dewey fungerar som referensgrupp för Svenska Deweyredaktionen.

RDA

RDA informationssidor

RDA-redaktionen ansvarar för att följa utvecklingen inom RDA, samt utveckla, underhålla och förvalta vår svenska RDA-praxis i Libris och SMDB.

En nationell RDA-kommitté med representanter från forsknings-, special- och folkbibliotek runtom i landet inrättas hösten 2017.

Mangkat

Nätverk för katalogisatörer av mångspråkigt material. Nätverket samordnas av Internationella biblioteket. Kontaktperson IB: Surekha Sood.

Libris för folkbiblioteken

KB:s målsättning är att utveckla Libris till en nationell katalog. Rapporten   Folkpost på tre sekunder! En plan med sikte mot en nationell katalog publicerades 2011.

Projektet Libris för folkbiblioteken (2013-2014) var en del av KB:s satsning för att uppnå en nationell katalog. Målet för projektet var att konkretisera vilka behov folkbiblioteken har i en nationell katalog, utarbeta förslag på utvecklingsinsatser utifrån bibliotekens behov och lägga fram förslag på fortsatta aktiviteter efter projektets avslutning.

Slutrapporten  Libris för folkbiblioteken - samarbete i en nationell katalog publicerades 15 april 2014. En delrapport publicerades den 25 juni 2013.

Tillsammans skapar vi LIBRIS för alla. Film från KB:s monterprogram på Bokmässan 2015
Vi är på väg mot en nationell katalog och allt fler folkbibliotek blir Librisregistrerande. Att bli ett Librisbibliotek är en stor omställning och blivande Librisbibliotek behöver erfarenhetsutbyte med andra bibliotek.

Gästbloggare: Lerum i Libris. Karolina Jonson

KB:s program på Bokmässan 2016

Läs om Libris för folkbiblioteken i Librisbloggen.

Nätverk och stöd

Sveriges depåbibliotek och lånecentral – Nätverket för folkbibliotekens samarbete i Libris. Arbetsgruppens uppdrag är att identifiera folkbibliotekens behov av stöd, hjälp och handledning och att undersöka möjliga samarbeten kring folkbibliotekens deltagande i Libris. Här finns bland annat en lista över kontaktpersoner som kan svara på frågor om samarbete i Libris.

Sveriges depåbibliotek och lånecentral är ett av KB:s partnerbibliotek  och nationellt kompetenscenter i utvecklingen av Libris för alla typer av bibliotek, kompletterande medieförsörjning, samlingar och digitaliseringsfrågor.

Internationella biblioteket  i Stockholm hanterar lån och depositioner som rör mångspråkig litteratur och är, utöver sin roll som lånecentral, nationellt kompetenscenter för kommunala bibliotek när det gäller mångspråkig media. IB ska enligt uppdrag 2016-2018 berika Libris med poster för mångspråkig media med det långsiktiga målet att nå 100 % av Internationella bibliotekets inköpta medier.

Nätverk för Librisbibliotek. Kultur i Väst. Nätverket är öppet för alla intresserade, såväl folk- som forskningsbibliotek, och man behöver inte vara ett Librisregistrerande bibliotek för att delta. Här finns bland annat en checklista som kan vara en utgångspunkt för ett biblioteks övergång till Libris.

Erfarenheter från Librisbibliotek

Att bryta ny marc: LIBRIS 40: en jubileumsskrift. 2012

Libris på värmlandsbiblioteken - en förstudie. 2012

Inköp och Librisposter. Biblioteksutveckling Värmland. De tolv ”Selma”-biblioteken som i många år har haft bibliografisk service har under år 2013 provat att vara Librisbibliotek. Bloggen innehåller dessa rappporter:

Inköp med Librisposter. Bibliotek Värmland. Delrapport, juni 2013 (halvårsrapport)

Inköp med Librisposter - ett projekt på 12 värmlandsbibliotek, Slutrapport, mars 2014

Postpionjärerna! En utvärdering av projektet Inköp med Librisposter. Selmabiblioteken i Värmland, maj 2014

Librisprojektet på Götabiblioteken och blogg: Göta Petter. Götabiblioteken är från och med 2015 Librisregistrerande bibliotek.

Göta Petter - nu ska vi in i Libris... Slutrapport från projektet Införandet av Libris på Götabiblioteken 2014-2015. Juni 2015

Katalogisering och postflöde (inkl. förvärvsrutinen)

Katalogisering i Libris är ett samarbete mellan alla registrerande bibliotek. Registrering, eller manuell katalogisering, via Libris katalogiseringsverktyg är det huvudsakliga sättet för bibliotek att tillgängliggöra sina samlingar för visning i Libris.

Som komplement finns främst följande möjligheter.

  •  Beställa poster från medieleverantör (Libris förvärvsrutin) 
  •  Importera poster från andra databaser (Metaproxy)
  •  Som engångsinsatser kan KB/Libris bistå med maskinell matchning/inläsning av t.ex. äldre bestånd

Metoden för att skapa en post kan variera, men alla Librisbibliotek bidrar till databasens kvalitet genom att successivt uppgradera och förbättra sina katalogposter. Som exempel kan nämnas att folkbibliotek ofta beställer poster via Libris förvärvsrutin och sedan uppgraderar dessa manuellt enligt de regler som anvisas av KB.

Stora delar av det svenska materialet uppgraderas till nationalbibliografisk nivå eller biblioteksnivå av KB:s katalogisatörer.

Installationsanvisningar (Voyager)

Registrera i Libris

Att registrera (katalogisera) innebär att biblioteket i samband med t.ex. ett förvärv, antingen katalogiserar en ny post manuellt eller importerar en färdig katalogpost från en extern katalogkälla via en inbyggd importfunktion i katalogiseringsklienten (Voyager). I samband med detta skapar biblioteket normalt en beståndspost med bibliotekets sigel (Libriskod) och eventuella hyllsignum.

Libris innehåller redan poster till många av de titlar som förvärvas. Katalogiseringen ska därför alltid börja med en sökning på t.ex. titel eller ISBN. Om man hittar rätt bibliografisk post räcker det att skapa en beståndspost till den.

Vid manuell katalogisering används de centralt framställda mallar (templates) som distribueras med katalogiseringsklienten. Alla katalogisatörer har också möjlighet att utforma personliga mallar. Se Centralt framställda mallar i Libris Formathandbok.

Regler och tillämpningsföreskrifter för manuell katalogisering beskrivs under avsnittet Katalogisering nedan.

Libris förvärvsrutin  

Libris förvärvsrutin är ett automatiserat metadataflöde, som gör det möjligt för biblioteken att beställa en katalogpost direkt från vissa medieleverantörer i samband med förvärv.

Förvärvsrutinen bygger på att leverantören, i samband med att biblioteket gör ett förvärv, skickar metadata (bibliografisk post och beståndspost) till Libris där det behandlas, matchas på ISBN osv. Inläsningen i Libris följs upp av ett automatiskt e‐postmeddelande till biblioteket och dessa metadata blir normalt tillgängliga för den lokala bibliotekskatalogen dagen efter förvärvet. Biblioteket bör kontrollera och vid behov komplettera/rätta de automatiskt inlästa posterna.

Förvärvsrutin. För bibliotek

Förvärvsrutin. För leverantörer

Matcha och läsa in bestånd

Vi kan i mån av tid åta oss att på maskinell väg komplettera Libris databas med beståndsuppgifter för framförallt nytillkomna bibliotek, så kallad matchning och eventuell inläsning. Ta alltid kontakt med Libris kundservice för att diskutera och eventuellt planera in sådana åtgärder.

Att matcha in ett bestånd betyder att vi på maskinell väg jämför bibliotekets bibliografiska poster med de som redan finns i Libris. Om samma bibliografiska post påträffas läses de lokala beståndsuppgifterna in i Libris (bibliotekssigel, hylluppställning, ämnesord o.s.v.). Den enklaste och snabbaste metoden är att enbart lägga till bibliotekets sigel utifrån en textfil med ISBN/ISSN. För matchning av material som saknar ISBN och/eller ISSN måste biblioteket - ofta i samråd med sin systemleverantör - skicka filer med sina katalogposter i MARC-format.

Att läsa in katalogposter innebär att maskinellt föra in poster som inte redan finns i Libris. Denna åtgärd förutsätter att biblioteket kan skicka över sina katalogposter i MARC-format.

De inmatchningar och inläsningar som görs utifrån en fil med katalogposter i MARC-format är ofta tidskrävande. Biblioteket kan också behöva följa upp med kontroll av resultatet.

Automatiserade importrutiner (Metadatatratten)

Till Libris kommer också nya poster maskinellt via ett importsystem (Metadatatratten) som konverterar olika metadataformat till MARC21, vilket är det format Libris tillämpar idag.

En av de största leverantörerna av metadata är Bokinfo, en databas för bok- och förlagsbranschen. Uppdatering sker varje natt och innehåller förhandsposter om kommande utgivning på de svenska förlagen. Nationalbibliografin och Bokinfo har ett avtal om dels utbyte av poster, dels att Nationalbibliografin ska katalogisera förlagsutgivet svenskt material inom tre arbetsdagar.

Metadata för bibliotekens e-resurser hanteras till stor del maskinellt via import genom Metadatatratten. Katalog- och beståndsinformation importeras för närvarande regelbundet från drygt 30 Libris-bibliotek som använder sig av lösningar som antingen länkservers eller helhetslösningar. (I dagsläget Full Text Finder, LinkSource, SFX, ALMA, 360 Link.)

Se E-resurser från länkserver till Libris.

Dessutom tas kataloginformation fortlöpande in i Libris även från andra katalogkällor via Metadatatratten. Det gäller bland annat talböcker med mera från Myndigheten för tillgängliga medier (MTM), svenska e-böcker från Elib, doktors- och licentiatavhandlingar från vissa svenska lärosäten och visst material från Utbildningsradion.

Importera poster från andra källor

Poster som inte finns i Libris databas kan i många fall importeras från andra databaser. Via Metaproxy (en samsökningstjänst från Indexdata), som nås via  katalogiseringsklienten Voyager (Remote) kan man söka i ett antal nationalbibliotekskataloger och i ett stort antal samlingar av databaser. Posterna kan sedan importeras till Libris. En av källorna är OCLC:s bibliotekskatalog WorldCat.

Önskemål och förslag på andra bibliotekskataloger som bör göras sökbara via Metaproxy och katalogiseringsklienten kan skickas till Libris kundservice.  

Importera poster via Metaproxy

Postöverföring till lokala system

För postöverföring från Libris till lokala system finns flera olika metoder.

Metod och rutiner för postöverföring är beroende av vilken systemleverantör biblioteket anlitar. Biblioteket ska därför alltid utforma rutinerna i samråd med sin systemleverantör.

Postöverföring till lokala system

Katalogisering

I Libris samkatalog tillämpas Katalogiseringsregler för svenska bibliotek, KRS. Katalogposter utformas enligt det internationella standardformatet MARC21 via programvaran Voyager eller webbaserad beståndsregistrering.  Biblioteken kan föra över kataloginformation om sitt eget innehav av litteratur och andra medier till sina respektive lokala bibliotekssystem.

Tillämpninganvisningar publiceras fortlöpande via Katalogisatörens verktygslåda.

RDA - nya katalogregler

RDA 
Utbildningsmaterial, anvisningar, RDA Toolkit och praxis för RDA i Libris och SMDB.

Om RDA i Librisbloggen

Klassifikation

Biblioteken väljer själva vilket klassifikationssystem de vill använda i Libris.

KB, universitetsbiblioteken och ett ökande antal folk- och skolbibliotek använder Dewey. Dewey finns i svenska poster från och med 2011. Nationalbibliografin klassificerar med Dewey i katalogposter för den svenska tryckta utgivningen.

KB har inrättat en Svensk Deweyredaktion som ansvarar för Dewey i Sverige och Svenska WebDewey. Sedan 2013 finns  en arbetsgrupp för Dewey bestående av bibliotekarier från folkbibliotek, universitetsbibliotek, BTJ och Nationalbibliografin. Information om Dewey finns  i Katalogisatörens verktygslåda (Dewey).

KB ansvarar för SAB från och med 2015 men vidareutvecklar inte systemet. SAB finns fritt tillgängligt i Katalogisatörens verktygslåda (SAB).

Maskingenererade klassifikationskoder I Libris

I Libris webbsök görs en maskingenerering av SAB och Dewey utifrån Konverteringstabellen mellan Dewey och SAB. Det finns maskingenererade SAB-koder i poster som klassificerats med Dewey och tvärtom på poster som klassificerats med SAB. Maskingenereringen gör att det är möjligt att göra samlade ämnessökningar via klassifikation i alla poster på facklitteratur som klassificerats med antingen SAB eller Dewey. Detta gäller dock inte för avdelning 800 som i Dewey samutnyttjas för skönlitteratur och litteraturvetenskap.

Vid postöverföring från Libris kan bibliotek välja att ta med den maskingenererade SAB- eller Deweykoden. Maskingenererade koder blir av varierande kvalitet jämfört med en manuellt klassificerad kod eftersom Dewey och SAB bara i vissa fall motsvarar varandra exakt. Maskingenererade koder bör inte användas som klassifikation för nya medier utan en manuell granskning.

Katalogisatörens verktygslåda

Katalogisatörens verktygslåda innehåller anvisningar och riktlinjer som gäller vid katalogisering. Redaktionen finns på KB.

Verktygslådan innehåller även Libris Formathandbok (MARC21), samt riktlinjer för auktoritetsarbete, Svenska ämnesord och klassifikation.

Miniminivå för godkända katalogposter

Titlar kan i Libris katalogiseras med varierande utförlighet. De samverkande biblioteken tillämpar normalt s.k. miniminivå (KRS 1.0D1) eller biblioteksnivå (KRS 1.0D2). Nationalbibliografin tillämpar i allmänhet NB-nivå (KRS 1.0D3), som är den utförligaste nivån.

Läs mer under Miniminivå för godkända katalogposter.

Övriga tjänster

Fjärrlån

Fjärrlån är ett samarbete mellan bibliotek som ställer sina samlingar till förfogande för låntagare vid andra bibliotek. Med fjärrlån stödjer biblioteken alla medborgares fria tillgång till information. Enligt gällande bibliotekslag ska bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet samverka, vilket bl.a. innebär möjligheter till ett gemensamt utnyttjande av varandras samlingar och medieresurser.

Fjärrlånerekommendationer

Koppla samman Libris och biblioteket

Det finns flera sätt att koppla samman Libris med bibliotekets hemsida eller dess lokala bibliotekssystem.

  • Mina bibliotek innebär att man kan ställa in Libris visningsgränssnitt så att det egna bibliotekets innehav lyfts fram.
  • Man kan låta bibliotekets användare söka i Libris direkt från den egna webbplatsen via de sökrutor som Libris erbjuder.
  • Många bibliotek kan visa om boken finns att låna eller är utlånad genom att lägga in en länk till lånestatus i biblioteksdatabasen. Länken visas i Libris webbsök under länken Utlånad?
  • LOPAC (Libris som Lokal OPAC) innebär att man gör det egna bibliotekets lånehantering åtkomlig för användarna direkt via Libris webbsök.

Libris API:er

API (Application Programming Interface), maskinläsbara gränssnitt mot Libris.

Libris erbjuder en rad API:er och protokoll. Med hjälp av dessa gör vi data och funktionalitet tillgängliga för återanvändning i andra tjänster.  Libris API:er används av flera organisationer, t.ex. Riksantikvarieämbetet (tjänsten Kringla), Sveriges Radio, Stockholms universitetsbibliotek, Högskolebiblioteket i Jönköping, Göteborgs universitetsbibliotek med flera.

Libris API:er, länkar och exempel.

Statistik/nyförvärvslistor

Librisbiblioteken kan själva ta ut sin katalogiseringsstatistik och sina nyförvärvslistor via en sökning i Libris. Sökfrågan formuleras normalt med utgångspunkt i sökkoden FORVDAT, som används både för att ta fram antal nya beståndsposter registrerade av biblioteket, och för att ta ut en lista över bibliotekets nyförvärv, i båda fallen under valfri period.

Sökfrågan kan avgränsas på t.ex. materialtyp eller klassifikation. Det går också att sortera bort retrospektivt katalogiserat material. Listor över bibliotekens nyförvärv kan presenteras som en söklänk till Libris, eller på annat sätt integreras i den egna webbplatsen.

Statistik. Katalogisering och nyförvärv

Biblioteksdatabasen

I Biblioteksdatabasen lägger Libris kundservice in kontaktuppgifter med mera för de bibliotek som använder Libris tjänster. Angivna kontaktpersoner kopplas till sändlistor med information om drift, registrering/katalogisering, fjärrlån etc. Listservern uppdateras varje natt med de e-postadresser som finns angivna under fliken "Kontakter". Uppgifterna i Biblioteksdatabasen måste därför vara aktuella och biblioteken ansvarar själva för att uppdatera uppgifter i Biblioteksdatabasen.

Ni kan enkelt hitta adressuppgifter till bland annat registrerings- och driftansvariga vid andra Librisbibliotek genom att logga in i Biblioteksdatabasen och söka upp önskat bibliotek. Det kan vara användbart om ni vill ta direktkontakt för att fråga om eller diskutera något. Ett annat användningsområde kan vara att söka fram alla registrerande bibliotek (via vänsterspaltens Avgränsa/Libris-funktion/Registrerar i Libris). Det går sedan att avgränsa till Kundtyp för att till exempel se vilka folkbibliotek som registrerar i Libris.

Kommunikationskanaler

Webbplats

Libris nationella bibliotekssystem

Bloggar

Librisbloggen

Deweybloggen

Facebook

Libris nationella bibliotekssystem i Facebook

Twitter

Följ oss på Twitter

Sändlistor och diskussionslistor

Sändlistor finns för olika grupper, t.ex. bibliotekschefer, drift, fjärrlån, katalog.
Katalogisatörer bör bevaka diskussionslistorna cxz-meddelanden och MARC21-listan.

Ändringar i katalogposter - cxz

Diskussionslistan för ändringsmeddelanden, cxz används för att katalogisatörer vid Librisbiblioteken ska kunna meddela sig med varandra angående ändringar i bibliografiska poster. Se  cxz instruktion för hur man bevakar meddelanden om ändringar i sina egna katalogposter.

MARC21

Via diskussionslistan MARC21 kan Librisbiblioteken diskutera frågor och utbyta erfarenheter om katalogisering i MARC21-formatet.

Mangkat

Nätverk för katalogisatörer av mångspråkigt material. Nätverket administreras av Internationella biblioteket i Stockholm.

Via en e-postlista (Mangkat) kan ni diskutera problem, praxis, behov av tekniskt stöd med mera i samband med katalogisering av mångspråkigt material. Du behöver inte tillhöra ett Librisregistrerade bibliotek för att få delta.

Kontakt och frågor

Ni når Libris biblioteksstöd via kontaktformulär, mejl eller telefon.

Kontakta oss om ni vill veta mer, vi hjälper er med alla frågor. Vi är tacksamma för synpunkter kring innehållet i denna guide som uppdateras kontinuerligt.

Libris kundservice

Supportforum för nya Libris
Här kan du ställa frågor inför övergången till den nya plattformen XL

Frågor om katalogisering

Frågor om katalogisering skickas till katalogsupport@kb.se. Hit kan du vända dig om du upptäcker felaktigheter i eller har frågor kring Librisposter. Har du frågor relaterade
till Librisposter som gäller auktoritetsarbete, klassifikation, ISBN, ämnesord etc. kan du ställa även dessa till Katalogsupport så slussas frågan rätt i organisationen.

KB svarar på frågor kring och åtgärdar fel i poster där vi har bestånd i våra samlingar. Om KB ännu inte har bestånd är det bäst att rikta frågan till ett bibliotek som har det.

Frågor om namnformer kan också skickas direkt till KB:s auktoritetsgrupp.

Frågor om ämnesord kan skickas till Svenska ämnesords redaktion.

Fel i posten

Via länken Fel i posten? som finns i sidfoten till poster i Libris webbsök, kommer man till ett formulär där stavfel eller andra fel i titel-, författar- eller utgivningsuppgifter kan anmälas.

Senast uppdaterad: 2017-10-11
Innehållsansvar: Johan Ahrén, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Intresseanmälan för att bli registrerande Librisbibliotek

 Överenskommelse angående deltagande i Libris samkatalog